Blog

Thema-introductie

16-02-2012 12:05

Doelstellingen

 • Je interesse is gewekt en je voorkennis wordt geactiveerd. Je kunt aangeven uit welke fasering/stappenplan de 1-Zorg route is opgebouwd.
 • Je kunt verwoorden welke taak/rol de leerkracht vervult bij het verzorgen van passend onderwijs.
 • Je kunt beargumenteren waar voor jou de grenzen aan zorg liggen.
 • Je beschikt over basale kennis m.b.t. de zorgstructuur in het basisonderwijs, waaronder vormen van passend onderwijs.
 • Je hebt een overzicht van onderdelen en inhouden die aan bod komen in het thema ʼDiversiteitʼ.
 • Je hebt zicht op je eigen leerbehoeften.

Vragen

Wat weet je over het onderwerp?

Over het onderwerp diversiteit kan ik veel vertellen omtrent de geloven. De verschillen tussen de mensen kwa persoonlijkheid en stoornissen wordt moeilijk. Een aantal gedragsstoornissen ken ik bij naam en sommige ook kwa eigenschappen.

visuele handicap; auditieve handicap; spraak- taalstoornis; motorische beperking of handicap (met rolstoel); Down-syndroom; dyslexie, dyscalculie en andere specifieke leerstoornissen; ADHD; autisme en verwante stoornissen; sociaal-emotionele (psychische) problemen; faalangst.

Mijn broertje heeft zelf een lichte vorm van autisme. Hij heeft ADD met PDDNOS. Verder is hij op dit moment motorische beperkt. Hij is laatst aangeregen en beide onderarmen zijn gebroken.

Ondanks al deze problemen gaan we mogelijkheden zoeken om om te gaan met en tegemoet te komen aan de diversiteit van leerlingen binnen een groep. In het kader van passend onderwijs heb je aandacht voor de verschillende (leer)behoeften van individuele leerlingen en dat je in je onderwijsaanbod hierop weet aan te sluiten. Kinderen verschillen ook in leerstijl.

Wat verwacht je van dit thema?

 Aan de hand van dit thema hoop ik te leren:

Wat houden alle hokjes in? Hoe kan ik kinderen met bepaalde stoornissen het best begeleiden?

Welke begrippen ken je al ?

 • Diversiteit
 • Observeren
 • Signaleren
 • 1-zorgroute
 • Handelingsplan
 • Klassenmenagement

Heb je al een bepaalde mening gevormd ontrent het genoemde onderwerp?

 Met de goede begeleiding is het voor ieder kind mogelijk om te doen tot waar zijn lichaam tot in staat is. Wanneer een leerling dus niet goed begeleid wordt, dan zal hij/zij nooit zover komen als dat mogelijk is.

Welke relevante literatuur heb je gelezen over dit onderwerp?

 Maas, A. (2007). Leerlingenzorg in de basisschool. Heeswijk-Dinther: Esstede BV. hfk. 1.

Wat verwacht je dat je eigen inbreng zal zijn tijdens het project in zijn geheel en tijdens de stage?

 Goed plannen. Goed voorbereiden. Goed opletten.

Wat weet je nog van de 1-Zorg route dat eerder al IN het thema ʻHersenen in actieʼ (periode 1) aan de orde is gekomen?

Met de 1-zorgroute wordt op groeps-, school- en bovenschools niveau het onderwijs passend gemaakt aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. De kern van de 1-zorgroute is de cyclus van handelingsgericht werken met groepsplannen. Hierin is proactief handelen het uitgangspunt.

Inhoud

(H)erkennen van verschillen

In semester 1 lag in de themabijeenkomsten van ʻHersenen in actieʼ en ʻKleurʼ de focus op het erkennen van verschillen in de klas. In ʻHersenen in actieʼ hield je je bezig met de vraag op welke wijze kinderen leren en welke rol het brein hierbij speelt. Bij ʻKleurʼ verdiepte je je in de diverse culturele achtergronden van leerlingen. Bij ʻDiversiteitʼ maken we de stap van erkennen van verschillen naar herkennen van verschillen. In de komende bijeenkomsten leer je hoe je als leerkracht op de aanwezige verschillen in je klas kunt inspelen. Hoe geef je jouw leerkrachtgedrag dusdanig vorm dat je aan de behoeften van alle leerlingen in je klas tegemoet kan komen? Dat is geen eenvoudige opgave. In periode 1 maakte je kennis met de 1-Zorg route. We halen die kennis over de 1-Zorgroute weer op.

Handelingsruimte van de leerkracht

Zorg binnen de school

 • IB'er

Zorg buiten de school

 • GGD
 • Meldpunt kinder mishandeling

In gesprek

We gaan in groepjes uiteen. Je deelt met klasgenoten ervaringen uit die betrekking hebben op de verschillen die je wekelijks in je stageklas tegenkomt. Een vragenlijstje geeft richting aan het gesprek.

Grenzen aan de zorg

Help, ik kan het niet!ʼ. Wat nu als je als leerkracht niet meer weet wat je met een leerling aan moet. Waar kun je in dat soort situaties hulp vinden? Welke vormen van zorgstructuur - ook wel aangeduid met de term ʻpassend onderwijsʼ - tref je op een gemiddelde basisschool aan? Klassikaal bespreekt de themadocent deze zogenaamde handelingsverlegenheid en hoe hier mee om te gaan.

Opzet thema ʻDiversiteitʼ

We bespreken kort de inhouden van de thema- en de expertbijeenkomsten. Bij de toepassingskaarten staan we langer stil. Met welke opdrachten ga je zelfstandig aan de slag? Wanneer verwachten we dat je toepassingskaarten hebt uitgewerkt? 

Reflectie

 Vijf concrete leerdoelen voor komende periode.

 - Aan het eind van deze periode wil ik geleerd hebben hoe ik op een inhoudelijk goede manier een handelingsplan moet opstellen die ik ook echt zo gaan gebruiken.

- Aan het eind van deze periode wil ik geleerd hebben hoe ik op een goede manier kan omgaan met de verschillen in mijn klas.

- Aan het eind van deze periode wil ik op mijn stageschool hebben gezien hoe de zorg daar geregeld is en wil ik mij daar dus in verdiept hebben.

- Aan het eind van deze periode wil ik een beter zicht hebben gekregen op de verschillende talenten van de kinderen en wil ik hier in mijn lessen ook meer rekening mee hebben gehouden.

- Aan het eind van deze periode wil ik meer zicht gekregen hebben in wat een klinisch assessment precies inhoudt.

 

 

 

 

>>

Omgaan met verschillen

16-02-2012 12:06

Omgaan met verschillen

 

Wat verwachtte je deze bijeenkomst om beter met je leerling(en) om te kunnen gaan?

Deze bijeenkomst verwachtte ik te leren over verschillende gedragsproblemen met kinderen in je klas en hoe je daar op een goede manier mee omgaat. Ik verwachtte ook dat er meer achtergrond werd verteld bij wat ADHD en autisme nu precies is en hoe je dit kunt herkennen in je klas als een kind autistisch is of ADHD heeft.

Is deze verwachting uitgekomen? Leg uit: waarom wel, waarom niet?
Deze verwachting is deels uitgekomen. We hebben gekeken naar een jongen met een gedragsprobleem in de klas. Wat ik bovendien erg fijn vond om te horen, was over de ervaring van de verschillende studenten met kinderen in hun stageklas die autisme of ADHD hebben. Wat ik vind dat niet is teruggekomen deze les wat ik wel had verwacht is wat ADHD en autisme nu is en hoe je dit kan terugzien/herkennen in de klas.

Wat ben je van plan met de aangeboden kennis/inzichten te gaan doen in je stagepraktijk? Maak hier ook een verbinding met jouw Jonge -of Oudere Kind specialisatie.
Door de verhalen van medestudenten en hoe zij omgaan met kinderen met ADHD en autisme krijg ik daar nu ook steeds meer een idee van hoe ik hiermee om wil gaan. Ik wil hier in mijn stage en later zeker gebruik van maken. Het filmpje van de drukke jongen in de klas, heeft mij ook geleerd, niet gelijk op mijn eerste indruk af te gaan. Het maken van een repertory grid heeft mij inzicht gegeven in hoe ik nu precies naar de verschillen in kinderen kijk. Of ik meer kijk naar de werkhouding van een kind of dat ik toch meer op het sociaal-emotionele gebied zit. Dat laatste is bij mij het geval. Ook hier kan ik nu in mijn stage en later rekening mee houden door bijvoorbeeld ook eens naar de werkhouding van kinderen te kijken.

 

>>

Opstellen van en werken met handelingsplan

16-02-2012 12:07

Opstellen van en werken met handelingsplan

 

Wat verwachtte je in deze bijeenkomst te leren om beter met je
leerling(en) om te kunnen gaan?
Ik verwachtte deze les dat we een handelingsplan gingen maken, waarbij we zouden letten op een individueel kind. Ik verwachtte dat we zouden kijken naar een groepsplan en dat we daarna vanuit dat groepsplan een handelingsplan zouden maken voor een individueel kind.

Is deze verwachting uitgekomen? Leg uit: waarom wel of waarom niet?
Deze verwachting is voor een groot deel uitgekomen. We zijn in deze les bezig geweest met het maken van een individueel handelingsplan en we hebben het bovendien gehad over groepsplannen. Ik had niet verwacht dat we zouden kijken naar een casus van een kind, maar dit vond ik eigenlijk beter. Zo worden we in mijn ogen beter voorbereid op het klinisch assessment.

Wat ben je van plan met de aangeboden kennis/inzichten te gaan doen in je stagepraktijk? Maak hier ook een verbinding met jouw Jonge -of Oudere Kind specialisatie.
Sowieso zul je later vaak bezig zijn met het schrijven van handelingsplannen. Ik heb met deze les geleerd dat je niet zelfstandig een handelingsplan hoeft te schrijven, maar dat je ook de input van het betreffende kind kan gebruiken om het handelingsplan completer te maken. Dit is iets wat ik zeker meeneem voor in de praktijk.

>>

Werken aan klinisch assessment

16-02-2012 12:07

Werken aan klinisch  assessment


Voordat we met deze opdracht begonnen, wist ik in eerste instantie niet wat ik van het klinisch assessment moest verwachten. Ook na het lezen van de kaart kon ik mij niet echt bedenken wat we voor deze opdracht zouden moeten doen. Des te erger dat ik die dag niet bij de uitleg kon zijn vanwege de vredesdag die ik samen met twee andere studenten had georganiseerd. Gelukkig hadden we van tevoren een groepje gemaakt en wisten deze dames ons de dag na de vredesdag super uit te leggen wat de bedoeling was van het klinisch assessment.

Ik heb van deze opdracht enorm veel geleerd. Wat ik van deze opdracht ten eerste geleerd heb, is dat het fijn is als je kunt samenwerken met mensen die net zo gemotiveerd zijn als dat jijzelf bent en die van aanpakken weten. Door goed te overleggen hadden we de opdrachten binnen twee dagen af. Ik heb deze opdracht gemerkt dat ik liever met meerdere mensen aan een opdracht 

Ik vond de opdrachten die we bij het klinisch assessment kregen een goede oefening voor later. Opdrachten als: orden de klassenmap of bereid een gesprek met de ouders voor, liet mij echt nadenken over hoe ik later mijn klassenmap zou willen ordenen en hoe ik een gesprek met deze ouders zou willen voeren. Het liet me nadenken over mijn leerkracht handelen. Deze opdracht liet mij kijken naar mijn positieve punten, maar ook aan de punten waar ik nog aan kan werken. De creativiteit die de dames in mijn groepje hadden, is iets waar ik nog aan wil werken voor later. Dit is namelijk altijd handig als je voor de klas staat.

Ik vond dat er bij deze opdracht voornamelijk werd gekeken naar de mening van de leerkracht op de kinderen. Ik had het interessant gevonden om ook de mening van de leerlingen te lezen. We hebben in de literatuurboeken gelezen dat kinderen goed kunnen verwoorden wat goed bij hen gaat en waar ze nog moeite mee hebben. Als we dit ook bij de klassenmap hadden gekregen, had ik dit een nog betere opdracht gevonden dan hij al was. Zonder te slijmen vond ik deze opdracht een van de betere opdrachten die we voor de PABO hebben moeten doen. Ik heb echt het gevoel dat we een opdracht hebben gemaakt, waar we later ook nog wat aan hebben als we voor de klas staan.

 

>>

Omgaan met leerproblemen

16-02-2012 12:07

Omgaan met leerproblemen

 

Wat verwachtte je in deze bijeenkomst te leren om beter met je leerling(en) om te kunnen gaan?

Ik verwachtte deze les te leren over de verschillende leerproblemen die je in de klas kunt tegenkomen en hoe je hier op een goede manier mee om moet gaan. Met verschillende leerproblemen dacht ik dat we zouden kijken naar kinderen die bijvoorbeeld moeite hebben met rekenen of taal en hoe je deze kinderen kan begeleiden hierin.

Is deze verwachting uitgekomen? Leg uit: waarom wel of waarom niet?
Deze verwachting is eigenlijk niet uitgekomen. Ik dacht bij leerproblemen aan de leerstof die bepaalde kinderen niet zouden begrijpen en hoe je daar mee om zou moeten gaan, maar deze les ging meer over niet-taakgericht gedrag. Dat mijn verwachting niet is uitgekomen, wil niet zeggen dat ik deze les niet erg interessant vond.

Wat ben je van plan met de aangeboden kennis/inzichten te gaan doen in je stagepraktijk? Maak hier ook een verbinding met jouw Jonge -of Oudere Kind specialisatie.
We hebben door middel van deze casus gewerkt met attributies en verbalisaties. Tijdens de les vond ik dit al erg lastig, maar wel erg interessant om te zien hoe kinderen op bepaalde verbalisaties en attributies reageren. Hier wil ik tijdens mijn stage ook naar gaan kijken. Ik ben benieuwd hoe de kinderen uit mijn klas hierop reageren

 

>>

Toepassingskaarten

Toepassingskaart 2: Interview met de mentor

Toepassingskaart 2: Interview met de mentor
  SFEER 1. Ben je tevreden over de sfeer in jouw groep? Over het algemeen wel. Soms zijn er ook wel momenten waarbij ik denk dat er een paar zijn die de sfeer wat minder kunnen maken.  Over het algemeen heb ik het idee dat er wel een fijne sfeer hangt. 2. Waarop baseer je dit...
>>

Toepassingskaart 3: Groepsplannen en individuele handelingsplannen

Toepassingskaart 3: Groepsplannen en individuele handelingsplannen
Individueel handelingsplan Persoonlijke gegevens Vakgebied / sociaal-emotioneel Beginsituatie Doelstelling Sterke kanten Risicofactoren Inhoud (leerstof en leermiddelen) Materiaal Methodiek Organisatie Betrokkenen Evaluatie Groepsplan Het groepsplan vormt de kern voor de...
>>

Toepassingskaart 4: Oudergesprekken

Toepassingskaart 4: Oudergesprekken
Toevallige gesprekken Wat heb je gezien/gehoord? Mijn mentor staat open voor toevallige gesprekken, ze staat deouders netjes te woord en heeft een leuk contact met de ouders. Iedere ochtend staat zij bij de deur om de leerlingen te ontvangen en heeft hierdoor ook veel contact met de ouders die...
>>

Toepassingskaart 5: Afstemmen in taaksituaties

Toepassingskaart 5: Afstemmen in taaksituaties
  Lesvoorbereiding volgens het MODEL ACTIVERENDE DIRECTE INSTRUCTIE Leerkracht: Y Groep: 6   Persoonlijke aandachtspunten: Ik activeer en motiveer de leerlingen Verantwoording van de...
>>

Toepassingskaart 6: Observatie leerprobleem (tijdsteekproef)

Toepassingskaart 6: Observatie leerprobleem (tijdsteekproef)
Voor mijn observatie heb ik gekozen voor Jan. Jan is een jongen uit groep 6. Jan is een jongen die zodra hij zelfstandig bezig is, hij het al snel opgeeft. Aks hij er even niet meer uitkomt, geeft hij liever op, dan dat hij een oplossing hiervoor zoekt.  Op dinsdag 6 maart 2012 heb ik een...
>>

Toepassingskaart 7: Opstellen van individueel handelingsplan

Toepassingskaart 7: Opstellen van individueel handelingsplan
Bij rekenen wordt er niet gewerkt met een individueel handelingsplan, maar met een groepsplan gericht op HGW. Zie toepassingskaart 3. Waarin ik een groepsplan heb opgesteld voor de leerlingen. Hieronder een handelingsplan voor het onderdeel taal
>>

Doorzoek de website

© 2012 Alle rechten voorbehouden.